سەبریە نوری خەفاف (دایكی سۆلاڤ)

شـــاری کـەرکــــــــــووکی نـــــــــــازدارمبـــــــــووکی ژاکـــــــــاوی خـەمـبــــــــارم
* * * * *
جــــــــوانی بـەڕێــــــــــزی شـــــــیـریـنـیخـــــــــاوەنی تـــــــــــاجی زێــــــــــڕیـنـی
* * * * *
دڵ بـەخــــــەم و چـــــــاو بـە گـریــــــــانخـەڵــــــکـانـت نیـیــــــــانـە ژیــــــــــــــان
* * * * *
تـۆ یـــــــــاری دەســـــــتـی نـاحــــــــەزیخـۆڕاگـــــــــــــــریـت و نـابـــــــــــــــەزی
* * * * *

تـۆ خــــــــاوەنی گــــــــڕی گـەشــــــــیـتتـۆ سـەرچــاوەی زێــــــڕی رەشــــــــیـت
* * * * *
دوژمــــــــــــــنـان دەورەیــــــــــــان داویبـێ دەســــــــــــەڵاتی دامــــــــــــــــــــاوی
* * * * *
خــــــــاوەنی بـە ســـــــەدان داســــــــتـانمـەشــخـەڵی هــــــــیـوای کوردســـــــتـان
* * * * *
نـزرگـــــــەی رێـــــــــز و دیــــــــــنـدارانلانــــــــەی کـــــــــوردانی نـــــــــــاوداران
* * * * *
کەرکــووک ئـەی خــاوەن بـەهــــرەمـەنـدسـەرچــــاوەی هـــــیـوای، دەوڵــــەمـەنـد
* * * * *
گـــــەلـت هـــــــەژار و زۆر بـرســــــیـیـەژيـــــــــانـیـان پــــــڕ لـە مـەتـرســــــیـيـە
* * * * *
نــــــــاوت ئـەبـــــــەیـن بـە تـرســــــــەوەکـەســـــــــت نـایـــــــــە بـە پـرســــــــەوە
* * * * *
تـاجـــــــی زیــــــــڕت لـە ســـــەر دایـــــەکــوا ـ کــەی ـ چــــی بـە تـــــۆ رەوایـــــە؟!
* * * * *
ژیــــنـی گـــــەلـت مـەمـــــرە و مــــــەژیقـەڵاچـــــــۆیـە و کـــــــۆمـەڵ کـــــــــوژی
* * * * *
ئـەی پـایـتـەخــــتـەکـەی کوردســـــــــتـانئـەخــــوازیـن بـــۆت ژیـــــن و ژیــــــــان
* * * * *
هـەمـیـشـــــە پـەســــــت و خـامــــــۆشـیراهــــــــــاتـووی ســــــــزا بـنـــــــــۆشـی


سەبریە نوری خەفاف (دایكی سۆلاڤ)
٨/ مـــای/٢٠٠٦تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام