مـن کـۆبــــــانـیــم ، کـۆبــــــانـيــم
شـارێــــکی کـوردســـــــــــتـانـیــم
*       *       *       *       *
زۆر دڵــــــــگـیـر و دێـــــــــریـنــم
شـارێــــكی کــــورد نـشـــــــــيـنــم
*       *       *       *       *
جـــــوانـم بـــووکـی شـــــــــارانــم
پـاڵــــــــــەوانـی جـیـهـــــــــــــانــم
*       *       *       *       *
مـــنـم داعــــش بــــــــــــــــەزێـنـم
داگـــیرکەریـش تــــــــــــــــەزێـنـم
*       *       *       *       *
ئەگـەر گــــــورگـە بــۆرەکـــــــــان
جــێـنـەهــــێـڵـن کـوردســــــــــتـان
*       *       *       *       *
شـەرڤــــــــانـانـم بـۆیـــان هـــــات
ســووک و رســـــوایــان دەکــــات
*       *       *       *       *
لــەم دەشـــت و لــەم کـێـــــــوانـە
دەبـنـــە پـەنـــــــدی زەمــــــــــانـە
*       *       *       *       *
داگـــــیـرکـەری بـێـــــــــــــــگـانـە
ئـــــێـرە شـــوێـنـی کــــــــوردانــە

Raza Shwan

 رەزا شـوان

نەرویـج : ٢٠١٩

تایبەتمەندییەکان: ئەدەبی مناڵان

زیادکردنی وەڵام