1-
منالیکی بورمایان
له ژیرهه وریکا جیی هیشت
هه وره که بوو به دایکی و
ئیستا ئه ومناله
ناوی بروسکه یه
2-
له بورما!
ئه وه نده خوین رژاوه
هیچ که س
خوینی خوی ناناسیته وه
3-
کاتیک که موسلمانان
له بورما کوژران
ئه وکات زانیم:
خواپه ره ستان
له مزگه وت وکه نیسه کان
دروزنترین خواپه ره ستی ئه م که ونه ن
4-
له مزگه وت وکه نیسه کان
له خوا مه گه رین
خوا له بورما دا
کوزرا…
ئه وه منالیکی بورما
پیی وتم؟؟!!
5-
ده مه ویت!
بچمه وه دارستانه کان
ئه مرو هه رگیز مروفه کان
له ئاژه له کان
به هوش و ژیرترنین
ئه وه ی له بورما ده کری
کوا!
له نیوو ئاژه له کان ئه کری
6-
له بورما!
هه ر دل و
هه ر ده ست و
هه رقاچ و
هه رچاو
هه ر سه ره
له کولان وشه قامه کان
که وتووه…
به لام تاکوو ئیستاش
هیچ که س ناویریت خوی بکاته
به خاوه نی؟؟!!
7-
له و روژه وه!
که له بورما
ژن ومنال ده کوژن
سه رم له تاوانی
خوا په ره ستی
سپی بوو
تاوانی گه وره م
به درو خوا په ره ستی
به لام له و په ری
بیده نگی وپه ستی؟؟!!

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام