دوینی شه و!
له خه ونمدا سه روک
له سه رکورسییه که ی سه دام دانیشتبوو
سه دام هاته بن گویچکه م وپی وتم:
به سه روک بلیی:
ئه م کورسییه
هه تاهه تایه هی که س نییه
روژیک دادیت…
کورسییه که ت ئه بیته
کورسی په تی سیداره ….
له خه وکه هه ستام
هه واله کان…
رایان ئه گه یاند:
سه روکمان…
به خوشی وشادی وه
به کوشتنی ئازادی وه
هه لبژیردرا؟!

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام