زمــــانی کـوردیــــــم شـــــیـرینە
شـــــــیـرینـتر لـە هەنگـویـــــــنە
کۆنــتـریـن زمـــــانی زەمـیــــــنە
زمـانی خوێــندن و نووسـیــــــنە
*   *   *
کــوردی زمــــــانی دایــــــــکـمە
گـەشـــــــــــەکـردنی بـــــــــاکـمە
هـــەردەم لـە دڵــــی پــــــــــاکـمە
پێـناســەی گــــەل و خــــــــاکـمە
*   *   *
کـوردم و کوردیـــم خـۆشــدەوێت

هــــــــــیـوادارم پێـشــــــــکەوێت
بـۆ جـیـــــهانـیش دەرکـــــــەوێت
کــــوردی قـــەت دوانـاکـــــەوێت
*   *   *
مـن رێکــنووس و جـوانـــــوسـم
بـە پێـنـــــووس لـە لـێـنــــووسـم
بـە کــــــــــــــوردی دەنـــــووسـم
کــــــــــــوردیـیە چـارەنـــــووسـم
*   *   *
بـە کـــــوردی دەخـوێـــــــنـمەوە
هـۆنــــــــراوە دەهــۆنـــــــــمەوە
بـە کــــــوردی دەیـگـــــــێـڕمەوە
کــــوردی چـۆتـە خـوێـنــــــمەوە

Raza Shwan

رەزا شوان 

سـوید: ٢٠١٥

تایبەتمەندییەکان: ئەدەبی مناڵان

زیادکردنی وەڵام