مـــــن

من رۆڵـەی دەشـت و دەرم
رانـــک و چــــۆغە لەبەرم

بەرخـــــەوانی بەرخــــــەلم
هـــيوای دواڕۆژی گـــــەلم

بێچـوە هەڵــۆی کوێســـتانم
بـەوری دەشـتی گەرمـــیانم

تێکۆشــــــــەرم بێبــــــــاکم
دڵسـۆزی گـەل و خـــــــاکم

بۆ کـورد و کوردســــــــتانم
دەیبەخــشم دڵ و گــــــــیانم

هـیـــــوادارم و گەشــــــبینم
ئـەو رۆژە هەر دەبــــــــینم

هـەموو خـاکی کوردســـتان
دەبێت بەیەک وەک جـاران

بە هیـوای خۆمــان دەگەین
جـاڕی دەوڵەتـــمان دەدەین                                                              
                                 

کەرکوک: ١٩٩٣

 

     ئامۆژگـاری مامۆسـتا

منـــــــــــــداڵانی کوردســـــــــــــتان
گوێـم لێـبگرن ورد و جـــــــــــــوان

لەگـەڵ یـەکـــــــــتر تــەبــــــــــــابن
هــاوڕی و خوشــک و بــــــــــرابن

هـــەردەم گـــەش و گەشــــــبین بن
زمـــــان خــــۆش و شـــــــیرین بن

ئێـوەی کــــــــــوڕان و کچـــــــــــان
تێبـــــــــــــــکۆشن بێوچــــــــــــــان

دڵســـــــــۆزبن بۆ نیشــــــــــــــتمان
کوردســـــــتانی پیرۆزمـــــــــــــــان

بخـــــــــــــوێنن و بنـووســـــــــــــن
نەتـــان زانـــــــــی بــپرســـــــــــــن

ئێـوە هیـــــــــوای داهاتــــــــــــوون
ئەگەر یەکبن سـەرکەوتــــــــــــوون

بە کــــــۆشش و بە خەبــــــــــــــات
دەگـەن بە هیـــــــوا و ئـــــــــــاوات
نەرویـج: ٢٠٠٢

 

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام