«سیو»
توبه من پیکه نی و
نه ت ئه زانی:
من به چ مه ترسی یه ک
له باخچه ی دراوسیکه مان
سیوم دزی
باغه وان به هه لاتن وه دوام که وت
سیوه که ی له ده ستم دادیت
به قه لسه وه چاوی لی کردم
سیوی قه پ لیدراو
له ده ستم که وته عه رزی
تورویشتی وئیستاش…
ساله هایه که له گویچکه ی من ئارام ئارام
خشه خشی هه نگاوی توتیکرارتیکرار
ئازارم ئه دا
من ده سته وئه ژنودانیشتووم
غه رقی ئه وفیکره م
که بوچی؟
ماله بچکوله که ی ئیمه سیوی نه بوو؟!

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام