1-
کریکاریک!
به رله وه ی که په له هه وریکی سپی
بوو مناله کانی به دیاری بباته وه
له به رزاییی بینایک
که وته خوار
بالنده کانی ئاسمان
کردیان به شیوه ن وزار
ده ره ختیکی شاتووتیش به سوورایی خوینی
له نیگا مناله کانی دا پشکووت؟!
2-
به گومانم!
خوا و کریکار
له یه ک ئه چن
هه ردووکیان
خولقینه ری جیهانن
به لام خوا!…
خاوه نی گشت جیهانه
ئه مما کریکار!…
ته نیا و ته نیابه شی ئیش وئازاروژانه؟!
3-
کریکاریک!
به رده وام خه فه تی ئه وه ی ده خوارد
که روژبه روژ….
شارولادی کان گه وره ده کاته وه
به لام! ماله که ی خوی بچوک وبچوک تر؟!
4-
ئیش وئازاری کریکاران
ئای چه نده بی بزه یانه…
له ژیرئامیری کارگاکان
یه که یه که ده نالینن
سه رمایه دارانیش به خوشی وپیکه نین
به سه رئاره قه ی رژاوییان
هه نگاو هه لدینن؟!
5-
نان به شه رمه وه
سه ری خوی داخست
کاتیک که دیتی:
ئاوا به زه حمه ت ده ستی
کریکاران ده که وییت
وه ئاواش ئاسان
ده چیته قوورگی سه رمایه داران؟!

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام