1-
«ئوردوغانه کان»
گورگ!
سه ری شه رمه زاری دانواند
کاتیک که دیتی:
ئوردغان وئورده غانه کان
له و ده ره نده ترن؟!
2-
کوردوئورده غانه کان
جیاوازی یان له وه دایه که
ئه وان میلی کاتژمیره که یان
ئه گه ریته وه بو:
سه رده می ئاتا تورکه کان ومه غوله کان
ئیمه ش میلی کاتژمیره که مان
ئه گه ریته وه بو :
سه رده می له سیداره دانی قازی وشیخ سه عیدی پیران و
گرتنی ئوجه لان وسه لاحه دینی ده میرتاشه کان
3-
ئورده غانه کان!
هه رگیزوهه رگیز
چاوی یان به سه رکه وتنی
گریلاکان له عه فرین وچیاکانی قه ندیل
هه لنایه هه ربوویه ش
به رده وام له ئیمه ده روانن
که چون هه زاران سال
وه دوامان خه ن
تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام