1-
هه رکه کوو زانیم:
کوردم!
هه ناسه یه کم هه لکیشا…
دایکم ووتی:
روله که م چی بووه
ووتم دایه گیان
ئیترحه سانه وه مه حاله
ووتی شتیک بووه
ووتم :من کوردم…
ک…
و…
ر…
د…
م….
دایکم چاوی پر بوو له فرمیسک و
ده ستیکی به سه رسه رم دا هیناو
هیچی نه ووت؟؟!!
2-
کاتی وایه!
بیرئه که مه وه…
بی سوود ومانایه
شه رکردن
بوو ولاتیک که من نیمه؟؟!!
3-
خوا وکوردیک
له کولان وشه قامیک
روبه روی یه ک بوونه وه
کورده که ووتی :
سه لام وعه لیک….
خواش بی ئه وه ی که جوابی داته وه
ووتی تو کییت؟!
ووتی من کوردم!
خواش ووتی :بیرم نایته وه
که سیکم به ناوی کورد
دروست کردبی…؟؟!!
4-
دوژمن ووتی:
شه ر راگرن…
ووتیان بوو
وتی :پیویست به شه رناکه
ئه وانه خوو به خوو
یه کتر ئه کوژن
پیویست به ئیمه ناکه
بیییان کوژین؟؟!!
5-
دوژمنه کانم!
هیچ پیویست ناکا
ولاته که م داگیرکه ن
ولاته که م…
به ده ست دوژمنه هاو زوانه کانم
داگیرکراوه؟؟!!
6-
دوینی شه و!
له خه ونمدا…
من وکوتره که ی پیکاسو
له جه زیره ی ئیمرالی دا
ده گه راینه وه
که ئاتاتورکه کان
من وکوتره که ی پیکاسویان
خلتانی خوینیان کرد؟؟!!
تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام