خالیدبایه زیدی(دلیر)

1-

من چه نده به خته وه رم

به خته وه رتر!

له هه موودیکتاتوره کانی جیهان

…چونکه من

له کازیوه ی به ری به یانی به هار

ته نیا بون به گوله وه ده که م

به لام دیکتاتوره کان

ته نیا وته نیا

!بون به که ره سه ی ته قینه وه ده که ن؟

2-

ئیمه له بزماره کان

:فیربووین

چون خوراگربین

هه رچه نده له سه ریان داین

خوراگرتربووین

3-

ژن یانی:ئاوینه

ئاوینه یانی:ژن

هه ربویه ش ناحه زان

هی چ کات توانای دیتنی:

ئاوینه یان نییه؟!

4-

ته رازوی عه داله ت

ئه گه رهه میشه خوارنه بووایه

خوشه ویستیش هی چ کات

به رده باران نه ده کرا

5-

بوشورینی کراسی ژیانم

ته واوی فرمیسکه کانم

رژانده کاسه ی شینی ئاسمان

به لام داخه که م دیتم:

چه نده پیس وچلکنه کراسی ژیان

6-

«روژ ژمیر»

شه ممه………..ئیعدام……….یه ک نه فه ر

یه ک شه ممه….ئیعدام………دونه فه ر

دوشه ممه….ئیعدام…..سی نه فه ر

سی شه ممه…ئیعدام….چوارنه فه ر

چوارشه ممه…ئیعدام…پینج نه فه ر

پینج شه ممه…..هه موو داره کانی ئیعدام ئاماده کراو

هه ینی……هه موو گوله کانی وه نه شه وبه یبوون له سیداره دراوه

7-

!کورسییه ک

سه ری خوی هه لگرت

چون دیکتاتوریک

…دیهه ویست

!له سه ری دانیشیت؟

8-

سه رکرده ی ولاتی ئیمه

له سه رکرده ی هی چ ولاتیک ناچی

له سه رکورسی که دانیشت

!هه تاده مری هه ستانی نییه؟

تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام