ماوه یه که به رده وام پرسی ته واو بوونی ماوه ی سه رۆکی هه رێم بۆته جێگه ی قسه وباسی ڕۆشنبیران و سیاسه تمه داران و بگره ته واوی خه ڵکی کوردستان هه ندێک به لایه نی ئه رێنی هیوای بۆ ده خوازن وکاری بۆ ده که ن هه ندێکێشبۆسه قامگیری دیموکراسی و به خشینی ڕووی گه ش به سیسته می حکومڕانی کوردستان کاربۆ گۆڕینیده که ن . ناوبه […]